Patrik Ulvdal

Som utbildad jägmästare är jag expert på skog och skogsbruk. Jag har stort intresse för hur man brukar naturresursen skog på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt, men besitter även mer generisk kompetens om allt från cellbiologi till företags- och nationalekonomi.

Mina fokus- och intresseområden inom skogssektorn är bland annat:

Skoglig planering – dvs hur man på lång och kort sikt bedriver verksamheten i skogen för att nå sina uppsatta mål, men även vilka metoder/hjälpmedel man kan använda för att planera skogsbruk. Beslutsstödssystem som Heureka är ett stort intresse.

Skogsskötsel – dvs hur skog kan skötas, hur olika trädslag växer, var de kan växa, produktion etc.

GIS och fjärranalys – dvs hur man kan använda dessa moderna metoder/verktyg för att analysera, planera eller förvalta skogsresurser. Det handlar till exempel om flygburen laserskanning som kan ge mycket heltäckande information om skogsresursen.

Datahantering och verksamhetsutveckling – inom skogssektorn finns en stor potential att effektivisera datahanteringen inom och mellan olika aktörer. Detta går hand i hand med det stora behovet av allmän digitalisering och användning av moderna kommunikationsverktyg.

Kontakta mig gärna på:
patrik@ulvdal.se