Patrik Ulvdal

Kort om mig

Patrik Ulvdal

Som jägmästare är jag expert på skog och skogsbruk. Jag har ett stort intresse för hur vi ska bruka naturresursen skog på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Dessutom vill jag lära mig mer om och utveckla det brukandet.

Mina fokus- och intresseområden är :

Skoglig planering och modellering
Jag vill brottas med problem om hur vi på lång och kort sikt ska bedriva verksamheten i skogen för att nå våra uppsatta mål på bästa sätt. Jag funderar mycket över vilka metoder och hjälpmedel vi kan använda för att planera skogsbruk. Beslutsstödsystem som Heureka är ett stort intresse. Därför är jag just nu också doktorand med fokus på skoglig planering. Mer om det under Vad jag gör.

Skogsskötsel
… är den grundläggande kunskapen om hur människan kan påverka skogens utveckling genom åtgärder. Historiskt har fokus legat på hög virkesproduktion. Idag beaktar vi dock andra nyttigheter också, t ex kolbindning och naturvärden. Hur skog kan skötas, hur olika trädslag växer, var de kan växa och vad de producerar är frågor som jag är väl insatt i och mycket intresserad av.

GIS och fjärranalys
Hur ska vi egentligen använda dessa moderna metoder/verktyg för att analysera, planera eller förvalta skogsresurser på bästa sätt? Nya datakällor från till exempel flygburen laserskanning kan ge heltäckande och uppdaterad information om skogsresursen. Men hur kommer det till mest nytta? Det undrar jag. Under min forskarutbildning har jag djupdykt i dessa frågor.

Datahantering, dataflöden och big-data
Inom skogssektorn finns en stor potential att effektivisera datahanteringen inom och mellan olika aktörer. Det stora dataflödet är dessutom en guldgruva för hela värdekedjan. Lär vi oss utnyttja big-data till fullo kommer framtiden närmare.

Verksamhetsutveckling och ledarskap
Jag brinner för ett gott och värdebaserat ledarskap. Min ambition är att göra alla verksamheter jag är inblandad i lite bättre.

Vad jag gör

Doktorand i skoglig planering
Jag är anställd som doktorand i skoglig planering vid institutionen för skoglig resurshushållning i Umeå sedan september 2019.  Mitt doktorandprojekt syftar till att beskriva och kvantifiera osäkerheter i skoglig information som används vid skoglig planering samt att skapa metoder för att hantera desamma. Anställningen innebär också en forskarutbildning i ämnet skogshushållning. Jag planerar att vara klar till sommaren 2025.

Vad jag gjort

Anställningar

Doktorand | Sveriges lantbruksuniversitet
2019-09 – nu

Industridoktorand | Holmen Skog AB
2019-09 – 2024-01
Parallellt med min anställning vid SLU var jag också knuten till skogsbruksstaben vid Holmen Skog AB som industridoktorand. Mitt arbete där motsvarade 20 % under doktorandprojektets fem år. Holmen har genom detta upplägg gjort en strategisk satsning inom området som berörs av min forskning. Dessutom finansierar Holmen och till företaget närstående stiftelser stora delar av mitt forskningsprojekt.

Skogskonsulent | Skogsstyrelsen
2018-03 – 2019-09

Markförvaltare | Kristianstads kommun
2016-08 – 2018-02

Under studietiden (2011 – 2016) dessutom sommaranställningar och extrajobb vid bl a Södra Skog, SCA Skog AB, Bergvik Skog AB, Vida Skog AB och Sveriges lantbruksuniversitet.

Utbildning och examina

Forskarutbildning i skogshushållning | Sveriges lantbruksuniversitet
2019-09 – nu

Jägmästarexamen | Sveriges lantbruksuniversitet
2011-08 – 2016-06
Skogen är en av våra största naturtillgångar och det är många intressen som ska samsas, bland annat sociala, ekonomiska och biologiska. Skogen är vår framtid och nyckeln till ett hållbart samhälle. För att kunna hantera skogens alla värden måste vi förstå skogens funktion, skötsel och nyttjande. Det kräver kunskap inom flera olika ämnesområden. Som jägmästare har jag kunskaper inom ett brett spann av ämnesområden, som t ex: biologi, ekologi, marklära, skogsskötsel, ekonomi, naturvård, optimering, statistik, skoglig planering, teknik, policy och virkeslära.

Värdebaserat ledarskap | Scouternas folkhögskola
2016 – 2017
Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor. Den riktar sig till personer som har ett ledaruppdrag och som vill utvecklas och utmanas i sitt ledarskap. Med värdebaserat ledarskap menas en ledare som är medveten om sina värderingar och agerar i enlighet med dem. Det är det centrala temat i utbildningen som arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med näringslivet och andra ideella ungdomsorganisationer, till exempel Fryshuset och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. I utbildningen ingick ett mentorskapsprogram där Mats Sandgren på SCA Skog var min mentor. Total omfattning, ca 150 timmar.

Kungen delar ut diplom till Patrik Ulvdal som genomfört utbildningen Värdebaserat ledarskap i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet i Stockholm.
Kungen delar ut diplom till Patrik Ulvdal som genomfört utbildningen Värdebaserat ledarskap i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet i Stockholm.

Masterexamen i skogshushållning | Sveriges lantbruksuniversitet
2014-08 – 2016-06

Kandidatexamen i skogsvetenskap | Sveriges lantbruksuniversitet
2011-08 – 2014-06

Förtroendeuppdrag och ideella engagemang och

Ordförande | HSB Bostadsrättsförening Axtorp i Umeå
2023-11 – nu

Kassör | Umeå Scoutkår
2022-05-17 – nu

Ordförande| Jägmästarnas förening
2023-03 – nu

Ledamot i stiftelsens styrelse| Stiftelsen Skogshögskolans studenthem
2021-07 – 2024-06

Ledamot i fakultetsnämnden | Fakulteten för skogsvetenskap
2022-01 – 2023-12

Skattmästare | Jägmästarnas förening
2021-03 – 2023-03

Vice ordförande | Skogshögskolans studentkårs doktorandråd
2023-01 – 2023-12

Ordförande | Skogshögskolans studentkårs doktorandråd
2020-01 – 2022-12

Vice ordförande | HSB Bostadsrättsförening Axtorp i Umeå
2023-05 – 2023-11

Suppleant i styrelsen | HSB Bostadsrättsförening Axtorp i Umeå
2022-05 – 2023-05

Styrelseledamot | Jägmästarnas förening
2018-02 – 2021-03

Ledningsgruppsmedlem | Jamboree21, Scouterna
2019-09 – 2020-10

Ordförande | Planeringsgruppen inför Scouternas nationella jamboree 2021, Scouterna
2018-10 – 2019-09

Försäljningschef | Jamboree17, Scouterna
2015-10 – 2017-12

Sekreterare | Skogshögskolans studentkår
2013-01– 2013-12

Styrelseledamot | Scouterna/Svenska scoutförbundet
2012-01– 2012-11

Publikationer

Vetenskapliga artiklar

Ståhl, G., Gobakken, T., Saarela, S., Persson, H.J., Ekström, M., Healey, S.P., Yang, Z., Holmgren, J., Lindberg, E., Nyström, K., Papucci, E., Ulvdal, P., Ørka, H.O., Næsset, E., Hou, Z., Olsson, H. & McRoberts, R.E. (2024). Why ecosystem characteristics predicted from remotely sensed data are unbiased and biased at the same time – and how this affects applications. Forest Ecosystems, 11, 100164. https://doi.org/10.1016/j.fecs.2023.100164

Ulvdal, P., Öhman, K., Eriksson, L.O., Wästerlund, D.S. & Lämås, T. (2023). Handling uncertainties in forest information: the hierarchical forest planning process and its use of information at large forest companies. Forestry: An International Journal of Forest Research, 96 (1), 62–75. https://doi.org/10.1093/forestry/cpac028

Vetenskapligt rapporter och avhandlingar

Öhman, K., Eggers, J., Eriksson, O., Ulvdal, P., Wilhelmsson, P. & Lämås, T. (2020). Strategisk skoglig planering – jämförelse mellan stratabaserade och areabaserade ansatser. (517). Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning,. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107277

Ulvdal, P. (2016b). Stand dynamics and carbon stock in a sal (Shorea robusta C.F. Gaertn) dominated forest in Southern Nepal. (MSc). Swedish University of Agricultural Sciences. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5805

Romlin, A. & Ulvdal, P. (2014). Lönsamhet vid gallring i bestånd med varierande grad av heterogenitet och gallringsbehov. (BSc). Swedish University of Agricultural Sciences. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3650

Övriga

Isacsson, P. & Ulvdal, P. (2016). Två skogliga exkursioner – Skogsskötsel för olika värden. KSLA – Nytt & Noterat. 2016 (2), 10–12

Ulvdal, P. (2016a). Rapport från exkursion med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins Skogsskötselkommitté den 27 april 2016 i Linköping. KSLA Rapporter. 6

Pressklipp

2024-01-29 Intervju om osäkerheter i skoglig planering i tidningen Skogen

2022-03-02 Intervju om osäkerheter i skoglig planering i Mistra Digital Forests podd Skogsdoktorn

2021 Intervju om osäkerheter i skoglig planering i Mistra Digital Forests årsrapport 2020

2020-11-06 Livesändning med Jägmästarnas Förening

2018-06-21 Intervju om älgbetesskador i Skåne i P4 Kristianstad

Kontakt

Kontakta mig gärna:

Privat
patrik@ulvdal.se
LinkedIn-sida

Sveriges lantbruksuniversitet
patrik.ulvdal@slu.se
0907-86 83 48
CV-sida på SLU.se
Profil på ResearchGate